Rivierpark Lomm update voorjaar 2014

Inrichting en beheer gedragen door de burgers van Lomm

Graag presenteren wij u het inrichtingsplan Rivierpark Lomm. Een voorstel van de inwoners van Lomm

voor de inrichting van de Hoogwatergeul [+] . Een plan dat ruimte biedt aan hoogwaterbescherming,

natuur, archeologie en recreatie. Maar dat vooral een kans is voor de leefbaarheid in Lomm en een voorbeeld is van

zelfregie door burgers.


Het inrichtingsplan is onderdeel van het gebruikersplan Rivierpark Lomm, waarin ook een beheerplan wordt

voorgesteld. Dit gebruikersplan is opgesteld door de Werkgroep Hoogwatergeul [+] in samenwerking met de

ontgronder DCM.


Met dit gebruikersplan geeft de Dorpsraad invulling aan een belangrijke doelstelling in het Dorpsontwikkelingsplan Lomm: het benutten van de kansen rond recreatie en toerisme en het verbinden van het dorp met de Maas. Deze dorpsagenda van de toekomst is vanuit de actuele situatie, het wensbeeld van de bewoners en het gemeentelijke beleid tot stand gekomen.


Daarbij is de actuele situatie dat in het kader van de Maaswerken, aansluitend aan de bestaande hoogwatergeul, een bypass - de Hoogwatergeul [+] - is gepland. Met deze uitbreiding ontstaat een gebied van ca. 20 ha dat een permanent watervoerende geul, een schiereiland met archeologisch monument en een onbebouwde zone tussen het dorp en de geul omvat.


In voorliggend inrichtingsplan doen de burgers van Lomm een voorstel om de toeristisch-recreatieve potentie van de Hoogwatergeul [+] te benutten door het als een rivierpark in te richten. Een parkachtig landschap waarin zowel hoogwaterbescherming, natuur, archeologie en recreatie een plek hebben en waarin faciliteiten zijn aangebracht die de belevingswaarde verhogen zodat het gebied aantrekkelijk wordt voor kleinschalige extensieve recreatie.

 

Dit alles om het wonen, leven en verblijven in Lomm interessanter te maken voor de huidige inwoners, voor mogelijke forensen om zich hier te vestigen en voor toeristen om in Lomm te overnachten. De voorgestelde faciliteiten bieden ook meer mogelijkheden voor het organiseren van dorpsactiviteiten waarmee de gemeenschapszin kan worden vergroot en waarmee meer bezoekers verleid kunnen worden om Lomm aan te doen.


Omdat in het rivierpark meer mogelijk en te zien zal zijn dan alleen maar wandelen of fietsen en natuur, geeft dit een impuls aan het toeristische product Lomm. De verwachting is dat een dergelijke impuls de middenstand en leefbaarheid van Lomm ten goede komt en daarmee de instandhouding van het gewenste voorzieningenniveau.


Ook het beheer van het rivierpark wil het dorp zelf oppakken. Hiervoor wordt een gepaste organisatie- en financieringsvorm ingericht. Daarmee wordt zowel de inrichting en het beheer van het Rivierpark Lomm gedragen door de burgers van Lomm omdat zij er zelf belang bij hebben.


Met dit initiatief wil Lomm een voorbeeld van zelfregie zijn zoals de gemeente Venlo dit volgens haar raadsnotitie ‘Stad van Actieve Mensen: Burgers aan zet’ voor staat. De Dorpsraad hoopt dan ook dat de gemeente Venlo deze uitdaging mee op pakt en de nodige experimenteer- en beleidruimte zal bieden.

 

Namens de inwoners van Lomm.

De Dorpsraad Lomm.