Hoogwatergeul

Met de komst van de hoogwatergeul zien de inwoners en ondernemers van Lomm kansen om de Maas eindelijk bij het dorp te betrekken. Ze zouden graag zien dat er (kleinschalige) recreatie mogelijk wordt gemaakt rond de geul zoals wandelpaden, fietsroutes, rustige watersport en ligweiden. Dit komt ook de lokale middenstand ten goede. Bij de realisatie van de eerste fase van het project, de grote geul in zuidelijke richting, heeft DCM aangegeven dat zij conform afspraken met de overheid gebonden is aan een natuurlijke inrichting van het gebied, waarbinnen beperkte mogelijkheden ontstaan voor wandelen en evt. fietsen (kortweg; extensieve recreatie). Het gebied komt na ontgronding en inrichting in eigendom en beheer van stichting het Limburgs Landschap. Echter, bij de realisatie van de tweede fase, een kleine geul in noordelijke richting, heeft de gemeente Venlo toegezegd dat de dorpsraad Lomm inspraak krijgt in de inrichting van het gebied. Gestreefd wordt om voor aanvang van de werkzaamheden de gesprekken over de inrichting van het gebied afgerond te hebben. Zodat volgens plan in 2013 gestart kan worden met de ontgraving van het zogenoemde plan Lomm Plus. De eerste vrijwilligers voor deze werkgroep hebben zich al aangemeld.

Vanaf de aanvang van de werkzaamheden aan de hoogwatergeul bestaat er een klankbordgroep Hoogwatergeul die sindsdien twee keer per jaar bij elkaar komt om de laatste ontwikkelingen aan te horen en vragen te stellen wat betreft de stand van zaken en de gevolgen hiervan. Tijdens deze bijeenkomsten worden tevens eventuele gedane controles besproken. In deze klankbordgroep zijn vertegenwoordigd de gemeente Venlo, de Dorpsraad Lomm, Hengelsportvereniging de Karper, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat/Maaswerken, Limburgs Landschap, de Historische werkgroep, LLTB, IVN Natuur- en milieueducatie en vanzelfsprekend ook DCM.