Samenwerking verenigingen

Lomm is een kleine gemeenschap met een actief verenigingsleven. Diverse verenigingen hebben aangegeven meer met elkaar te willen samenwerken op het gebied van vrijwilligersbeleid, nieuwe activiteiten, bestuurstaken, wet- & regelgeving, accommodaties, etc. Als eerste aanzet voor een structurele samenwerking is er op 16 februari jl. een gezamenlijk verenigingenoverleg georganiseerd met als aandachtspunt fondswerving. Tevens was er ruimte om alle agenda’s naast elkaar te leggen en elkaars ideeën en knelpunten te bespreken. Tijdens deze avond werd de behoefte uitgesproken om deze avond voor verenigingen jaarlijks te organiseren en is dit ook als zodanig afgesproken. De dorpsraad is kartrekker van dit gezamenlijk overleg met als doel om van elkaar te leren en/of de samenwerking te zoeken. Mogelijk worden er in de toekomst workshops georganiseerd over actuele onderwerpen zoals ‘PR & Communicatie’ of ‘Vrijwilligers Werven & Behouden’. Een concreet voorbeeld van de vruchten die van deze samenwerking geplukt kunnen worden, is de opening van het dorpsplein met daaraan gekoppeld het dorpsfeest dat op 29 mei gehouden is. Deze feestelijke dag kwam tot stand doordat vele verenigingen, clubs en stichtingen hun schouders eronder hebben gezet.