Lomm

Lomm is een klein dorp dat aan de noordkant wordt begrensd door Arcen en aan de zuidkant door Velden. Aan de oostzijde treffen we de grens met Duitsland en aan de westelijke zijde dient de Maas als natuurlijke grens. Het dorp ligt circa 7 kilometer ten noorden van de stad Venlo. Op 1 januari 2008 telde het dorp 1.033 inwoners, maar dit aantal was in 2010 afgenomen toe 1030 inwoners.

Van oorsprong heeft het dorp een sterk agrarisch karakter, maar de aanleg van industrieterrein Spikweien heeft dat beeld veranderd. De goede ligging langs de oude rijksweg Venlo-Nijmegen heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Het buitengebied van het dorp wordt bepaald door landbouwgrond en bos- en natuurgebied. 't Hanik is een buurtschap ten oosten van de kern en het buurtschap De Voort is aan de zuidzijde gesitueerd. Beide buurtschappen zijn voornamelijk agrarisch georiënteerd, maar in de jaren 60 en 70 zijn er ook relatief veel woonhuizen gebouwd.

Tot 1 januari 2010 maakte Lomm deel uit van de gemeente Arcen en Velden. In 2010 is deze gemeente echter opgegaan in de gemeente Venlo. Binnen de gemeente Venlo was Lomm het eerste dorp met een eigen dorpsraad. Lomm kent een hechte sociale structuur, wat zich ondermeer uit in een actief verenigingsleven.

Industrie
Industrieterrein Spikweien huisvest enkele toonaangevende bedrijven. Het gebied is in oppervlakte bijna net zo groot als de dorpskern van Lomm. Spikweien levert werkgelegenheid op voor de inwoners van Lomm, maar ook daarbuiten. Tevens is het industriegebied een belangrijke bron van sponsoring van het Lommse verenigingsleven en ook een aantal commerciële voorzieningen zijn voor het voortbestaan afhankelijk van Spikweien.

Voorzieningen in Lomm
Hoewel Lomm als kleine kern een laag voorzieningenaanbod kent, zijn er toch een aantal belangrijke voorzieningen aanwezig. Zo is er onder andere een café, een gemeenschapshuis, een cafetaria, een kapsalon, een beddenspeciaalzaak, een basisschool (met clublokaal van Sirene) en een sportaccommodatie. Even buiten de dorpskern is een versboerderij gevestigd en verder rijdt er wekelijks een SRV-wagen door het dorp. Op woensdag staat er zelfs een viskraam op het dorpsplein. De inwoners beseffen dat een dorp als Lomm niet zoveel voorzieningen kan herbergen, omdat er gewoon te weinig draagvlak voor is. Eerste prioriteit is daarom behoud van het huidige aanbod. Wil het dorp leefbaar blijven, dat wil zeggen een aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud, en nieuwe inwoners blijven trekken dan is dit erg belangrijk. Maar gelet op de toekomstige veranderingen in de bevolkingssamenstelling (vergrijzing) van Limburg en dus ook Lomm zal het voorzieningenaanbod hierop aangepast moeten worden. Zodat Lomm ook in de toekomst een leefbaar dorp blijft.

Van 1 mei 2010 tot 1 oktober 2010 had Lomm geen eigen café. Een belangrijke dorpsvoorziening was hiermee verdwenen. Op 1 oktober 2010 heeft het café, café de Witteberg, weer haar deuren geopend, tot vreugde van de inwoners van Lomm. Een café heeft niet alleen een belangrijke (ontmoetings)functie voor de inwoners van Lomm, maar het kan ook een rol spelen bij het aantrekken van toeristen. Inmiddels is een terras gerealiseerd dat al de nodige toeloop heeft van bewoners en toeristen. Sinds 2008 is de eettafel in café De Witteberg een goed lopende voorziening waar 20 tot 30 personen gebruik van maken. De meerwaarde van de eettafel is tweevoudig: Het biedt de inwoners van Lomm de gelegenheid om één keer per maand gezellig samen te eten en de sociale contacten te onderhouden en daarnaast is het een impuls voor café De Witteberg.

Een van de meest recente voorzieningen van Lomm is de oprichting van stichting ZON (Zorg Om Naasten). De stichting biedt haar gasten iedere dinsdag een dagvoorziening met diverse activiteiten en een warme maaltijd. De dagopvang wordt volledig gerund door vrijwilligers, zonder wie de realisatie van dit project onmogelijk was geweest.

Lomm in de natuur
Gelegen aan de Maas ligt Lomm in een afwisselend Maasterrassenlandschap. Westelijk van het dorp ligt een oude meander welke in het kader van het Zandmaas-project een hoogwatergeul moet worden, om grootschalige overstromingen zoals in 1993 en 1995 te voorkomen. Na de afgraving wordt hier wetlandnatuur verwezenlijkt. Ten oosten van het dorp ligt Nationaal Park De Maasduinen, een grootschalig bos, heide en vennengebied van Mook tot Beesel. 's Zomers heerst er dan ook bedrijvigheid op de wandel- en fietspaden rondom Lomm. Vele recreanten willen dan genieten van het mooie landschap dat de streek te bieden heeft.

Hoogwatergeul
Aan de oostzijde van de Maas, ter hoogte van Lomm, wordt door DCM Exploitatie Lomm BV een hoogwatergeul gerealiseerd. Het belangrijkste doel van deze twee kilometer lange geul is hoogwaterbescherming. De geul leidt namelijk tot lagere waterstanden. Niet alleen ter plaatse, maar ook verder stroomopwaarts. Bovendien ontstaat er door de hoogwaterbescherming een gebied met nieuwe, 'natte' natuur.

Half maart 2006 is men gestart met het detecteren en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Aansluitend werd onder archeologisch toezicht gestart met het verwijderen van de bovengrond. Daarna vond het archeologische onderzoek plaats. In de tweede helft van 2006 is het eerste daadwerkelijke gat gemaakt zodat een zandzuiger en de drijvende klasseerinstallatie konden beginnen met de winning en verwerking van het industriezand. Ook was er ruimte nodig voor de schepen die de producten komen afhalen. Het startgat had toen een oppervlakte van ongeveer vier hectare. In april 2007 is begonnen met de productie en distributie van het metsel- en industriezand. Na vier maanden was het startgat dusdanig groot geworden dat er ook een grindverwerker konden worden ingezet om het vrijgekomen grind te verwerken.

Met de komst van de hoogwatergeul zien de inwoners en ondernemers van Lomm kansen om de Maas eindelijk bij het dorp te betrekken. Ze zouden graag zien dat er (kleinschalige) recreatie mogelijk wordt gemaakt rond de geul zoals wandelpaden, fietsroutes, rustige watersport en ligweiden. Dit komt ook de lokale middenstand ten goede. Bij de realisatie van de eerste fase van het project, de grote geul in zuidelijke richting, heeft DCM aangegeven dat zij conform afspraken met de overheid gebonden is aan een natuurlijke inrichting van het gebied, waarbinnen beperkte mogelijkheden ontstaan voor wandelen en evt. fietsen (kortweg; extensieve recreatie). Het gebied komt na ontgronding en inrichting in eigendom en beheer van stichting het Limburgs Landschap.

Echter, bij de realisatie van de tweede fase, een kleine geul in noordelijke richting, heeft de gemeente Venlo toegezegd dat de inwoners van Lomm inspraak krijgen in de inrichting van het gebied. Gestreefd wordt om voor aanvang van de werkzaamheden de gesprekken over de inrichting van het gebied afgerond te hebben. Zodat volgens plan in 2013 gestart kan worden met de ontgraving van het zogenoemde plan Lomm Plus.

Vanaf de aanvang van de werkzaamheden aan de hoogwatergeul bestaat er een klankbordgroep Hoogwatergeul die sindsdien twee keer per jaar bij elkaar komt om de laatste ontwikkelingen aan te horen en vragen te stellen wat betreft de stand van zaken en de gevolgen hiervan. Tijdens deze bijeenkomsten worden tevens eventuele gedane controles besproken. In deze klankbordgroep zijn vertegenwoordigd de gemeente Venlo, de Dorpsraad Lomm, Hengelsportvereniging de Karper, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat/Maaswerken, Limburgs Landschap, de Historische werkgroep, LLTB, IVN Natuur- en milieueducatie en vanzelfsprekend ook DCM.